Ubezpieczenie transakcji handlowych

Wielu inwestorów, założycieli działalności gospodarczych oraz generalnie ludzi, którzy obracają się w biznesie i dokonują ważnych transakcji, decyduje się na ich ubezpieczenie. Jest to zabezpieczenie zapłaty za należności, które coraz częściej wykorzystuje się w bezpiecznej strategii finansowej firm. Dzięki temu inwestorzy, biznesmeni oraz przedsiębiorstwa są chronieni w razie ewentualnego nieotrzymania zapłaty od klienta. Unika się utracenia (zazwyczaj wysokiej) kwoty, ponieważ rola ubezpieczyciela polega albo na odzyskaniu należności, a jeśli jest to niemożliwe, otrzymuje się odszkodowanie wypłacane z funduszu ubezpieczenia/polisy. Dowiedz się, co zrobić, aby zadbać o ochronę swoich transakcji handlowych! Dzięki nam poznasz kilka cennych wskazówek!

 

Formy zabezpieczenia transakcji handlowych

Wyróżnia się kilka sposobów ochrony wierzytelności handlowych, my przedstawimy te najbardziej popularne i zaufane!

 • Hipoteka

Jedna ze skuteczniejszych opcji gwarantujących odzyskanie utraconych pieniędzy. Przedmiot transakcji określa się jako nieruchomość, która jest obciążona hipoteką. W tej możliwości, osoba, która decyduje się na podleganie hipotece, nie może w żaden sposób zataić swojego źródła majątkowego, na którym opiera się Dzięki temu następuje podział pomiędzy zadłużonym kontrahentem, a jego zobowiązaną płatnością, która zawsze podąża za długiem. Aby zwiększyć stopień skuteczności, wywiera się również dużą presję psychologiczną na dłużnika. Największym minusem zabezpieczenia poprzez hipotekę, jest długotrwały proces jej ustanowienia. By ją sfinalizować, wymaga się sporządzenia wielu formalności (np. wpisu do księgi wieczystej), co wiąże się również z dodatkowymi wydatkami i długim czasem oczekiwania na wydanie pozytywnej decyzji.

 • Poręczenie

Polega na wykorzystaniu poręczyciela pomiędzy stronami. Osoba zobowiązana do zapłaty, za pośrednictwem poręczyciela deklaruje się uiścić opłatę za pobrane usługi. W przypadku, gdy nie jest w stanie sfinalizować transakcji finansowej, poręczyciel dokonuje zapłaty za osobę zobowiązaną. Zazwyczaj instytucje poręczenia gwarantują wysokie zabezpieczenia np. w postaci sporządzenia oświadczenia, które składa poręczyciel. Pismo zawiera w sobie gwarancję opłacenia powinności przez poręczyciela w razie niewypłacalności kontrahenta. Jest to znacznie szybsze rozwiązanie, niż powyższe, ze względu na mniejszą ilość formalności do wypełnienia oraz krótszy czas rozpatrzenia decyzji. Pisemne zobowiązanie się poręczyciela o wyrównaniu zadłużenia gwarantuje szybsze i skuteczniejsze postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika (czyli wszczęcie procesu odzyskania kwoty od momentu niewypłacalności kontrahenta). Poręczenie daje też większe szanse na zwrot należności.

 • Weksel

Jest to ważny papier wartościowy, w którym potwierdza się swoje zobowiązanie finansowe wobec przedsiębiorcy. Opiera się on na prawie wekslowym. Wyróżnia się weksel własny – osoba zobowiązana z weksla to tzw. wystawca, który deklaruje o uiszczeniu sumy wekslowej. Oraz weksel trasowany – odpowiedzialnym jest ktoś inny, niż wystawca weksla, a sam weksel jest gwarancją bezwarunkowej zapłaty sumy wekslowej przez trasata (osoba wskazana do zapłaty, czyli dłużnik). Wykorzystanie prawa wekslowego również skutecznie pomaga w otrzymaniu zwrotu należności. Zazwyczaj sąd wydaje decyzję w trybie nakazowym o wyrównaniu zaległej kwoty oraz dzięki dowodom z weksla, sąd uznaje sprawy za bezsprzeczne i niepodważalne.

 • Zapisy umowne

Zawiera się w nich wiele pojęć i czynności, które można zastosować wobec kontrahenta:

 • Umowa o dokonaniu przedpłaty – wpłacenie zaliczki jest zobowiązaniem do zapłacenia dalszej kwoty. Jeśli klient się wycofuje, zaliczka przepada na jego niekorzyść lub zostaje częściowo zwrócona.
 • Wpłacenie kaucji gwarancyjnej.
 • Zastrzeżenie praw do przedmiotu transakcji na rzecz przedsiębiorcy do momentu uiszczenia całej opłaty.
 • Umowa o przewłaszczeniu rzeczy ruchomych (w ramach zabezpieczenia), które są własnością kontrahenta.
 • Przedstawienie przez kontrahenta gwarancji bankowej, czy też gwarancji prawidłowego wykonania kontraktu, który jest wystawiany przez bank lub ubezpieczalnie.
 • Dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego (decyzja podjęta z własnej woli o zapłacie danej kwoty lub oddania określonej rzeczy)
 • Ubezpieczenie usług za pomocą oferty zabezpieczenia transakcji handlowych przedstawionej przez ubezpieczyciela (coraz więcej firm i instytucji oferuje korzystne propozycje współpracy.)

Wymieniliśmy jedne z lepszych sposobów na ochronę wierzytelności handlowych. Dzięki nim zyskujesz większe szanse na odzyskanie należności i ostateczną satysfakcję z przebytej transakcji!

 

Co to są gwarancje ubezpieczeniowe?

Gwarancja ubezpieczeniowa jak nazwa wskazuje mówi o pewnym zagwarantowaniu. Czego dokładnie? Mianowice gwarant zobowiązuje się zapłacić określoną kwotę na rzecz osoby, której została wystawiona gwarancja. Jest to określona suma pieniędzy, a cała transakcja potwierdzona na piśmie. Taka sytuacja poprzedzona jest niespełnieniem zobowiązań finansowych (dokładnie określonych w gwarancji) przez dłużnika wobec beneficjenta. Pieniądze mogą być wypłacone na żądanie beneficjenta. Gwarancje ubezpieczeniowe wykorzystywane są zazwyczaj przez osoby prawne lub fizyczne posiadające własną działalność gospodarczą. Jest to kolejny rodzaj zabezpieczenia dla klientów i osób korzystających z usług w wielu przedsiębiorstwach. Kontrahenci wymagają piśmiennego dowodu i deklaracji na wypłacenie określonej kwoty w razie błędnie lub wcale wykonanego zlecenia. Jednakże, gwarancja działa także na korzyść przedsiębiorcy, który w razie nieotrzymania kwoty za zlecony projekt od klienta, nie ponosi tak ogromnych strat finansowych. Gwarancje udzielane są przez zakłady ubezpieczeniowe wnioskodawcom (dłużnikom).

Wyróżnia się kilka rodzajów tego rodzaju zabezpieczenia:

 • Gwarancja zapłaty wadium – pozwala przedsiębiorcy na branie udziału w przetargu bez własnych wkładów finansowych.
 • Gwarancja zwrotu zaliczki – w przypadku, gdy klient wpłaca zaliczkę przedsiębiorcy do zrealizowania inwestycji, a osoba realizująca usługę jej nie wykona i nie zwróci w ustalonym terminie zaliczki.
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu – wykorzystuje się do zabezpieczenia podczas prawidłowego sporządzenia umowy przez przedsiębiorcę.
 • Gwarancja zapłaty należności celnychzabezpieczenie kwot powstałych na skutek długów celnych. Zazwyczaj dłużnik nie jest w stanie zapłacić kwoty powstałej w ramach zobowiązań podatkowo-celnych. Wykorzystują ją osoby zajmujące się działalnością i handlem prowadzonymi zagranicą.

Gwarancja ubezpieczeniowa, a umowa ubezpieczeniowa to nieco inne pojęcia. Gwarancja zawarta w zakładzie ubezpieczeniowym nie zobowiązuje go do wyrównania zaległych  kwot dłużników. Wypłaca tylko konkretną, umówioną sumę gwarancyjną.

 

Gwarancja zapłaty należności handlowych

Polega na zapłacie kwoty gwarancyjnej przez Gwaranta, gdy osoba korzystająca z usług handlowych nie uregulowała płatności za dany produkt, towar, usługę czy ofertę z odroczonym terminem opłacenia. Wielu handlowców korzysta z danego zabezpieczenia, aby uchronić się przed ewentualnymi stratami wynikającymi z niedyspozycji finansowej kontrahenta.

Podsumowując, ubezpieczenie transakcji handlowych, to nie tylko doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy boją się utraty dużej ilości pieniędzy w razie nagłych przypadków lub niewypłacalności klientów. To również sposób na zabezpieczenie dla kontrahentów, którzy chcą mieć pewność, że ich zlecenie zostanie wykonane prawidłowo, bez wad i błędów, które narażą ich na kolejne koszty. Ponadto ubezpieczenia wierzytelności handlowych wzmacniają pozycję na rynku biznesowym, poprzez uzyskanie zaufania banków i zakładów ubezpieczeniowych. Klienci, których pobierane usługi są chronione dokumentem zabezpieczającym ich inwestycję, są bardziej skłonni do korzystania z usług danej firmy. Jeśli jeszcze nie skorzystałeś/-aś z powyższych możliwości, nie ma na co czekać! Ubezpiecz swoje transakcje już dzisiaj i zapomnij o zmartwieniach związanych z potencjalną utratą pieniędzy!

 

 

Sonia Adamkiewicz